Frozen Light Vol.3

Frozen Light Vol.3

Model: Victor Charlie Gutmann
MUA: Stefanie Denk
Assistentin: Katharina Matzinger
Headpiece: me (fake fur)
Harness: A l i e n m o é