Lady "Smokey Eyes"

Lady "Smokey Eyes"

oder besser bekannt als Paula : )))