Impression vom Worldbodypainting Festival 2017

World Bodypainting Festival 2017