Kastenbrücke

Kastenbrücke

Die Kastenbrücke bei Herne Baukau.