SHI WU TOU, Vorbereitung zur Schwarzgurtprüfung, Tamo Worms 2012