Auf dem Kermeter

Auf dem Kermeter im Nationalpark Eifel