Karlsplatz Prag

NX300, Unknown (6), 18.0 mm, 11, 1/80, 200