Yuanbaoshan 2013 - XVII - Abschied von Yuanbaoshan