SY 1771 im Licht... - Novemberdampf in Nordchina - Tiefa V