Tibet (55)

Im Nationalpark Jiuzhaigou, Amdo, Sichuan, China.