S 4 St / Bedford Ave

Williamsburg, NYC 2015
Rolleiflex T
*
*
*
https://www.youtube.com/watch?v=KisHhIRihMY

EPSON // Perfection V700/V750