Tokyo XIV

Quartier branché de Harajuku - Rue Takeshita