Osaka III

Temple (shinto) Sumiyoshi Taisha - Mariage