...dem Himmel sehr nah!

DMC-FZ150, 12.6 mm, 4, 1/1000, 100