Straßenbahn Gotha / Thüringerwaldbahn, Januar 2005

Beschreibung

Straßenbahn Gotha / Thüringerwaldbahn, Januar 2005