Baustellenromantik 08 ... (stillleben... oder?)

Baustellenromantik 08 ... (stillleben... oder?)

Großbaustelle "Simons 36" (ehmalige Hauptschule Simonsstr. Wuppertal-Arrenberg)

g e d r a h t e t

DMC-FZ50, 7.4 mm, 2.8, 1/20, 400