White stockings (2)

White stockings (2)

(Aim, Melbourne)
Aufnahme Montreux