... geknickte Hoffnung...

... geknickte Hoffnung...

An der Sieg, 09.03.15